Política de Qualitat

Des del 2014, amb l’objectiu de marcar un camí per l’avanç i la millora integral, homogeni i definit pels Centres  Infantils i Atenció Precoç, hem implementat al nostre servei un PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓ DE QUALITAT.

S’ha posat en marxa, entre d’altres estratègies, un Manual d’Estàndard basat en el model EFQM (European Foundation for Quality Management).

Aquest model de qualitat i excel·lència té com a objectiu establir les prioritats de qualitat per l’atenció precoç. És, en definitiva, una guia per tal que cada servei elabori un Pla de Qualitat propi com a una metodologia de treball destinada a afavorir i impulsar processos de millora continua i amb l’objecte de valorar la consecució dels resultats planificats.

A l’any 2016, DAPSI Sant Cugat, després de treballar-hi a fons durant tot l’any 2015, vam iniciar el procés d’implementació del sistema de qualitat basat en el model EFQM.

La gestió de la qualitat es basa en la correcta aplicació de tot allò que hem planificat, per tal de poder obtenir dades, que una vegada analitzades, ens permetin extreure conclusions vàlides i objectives per a prendre decisions que ens ajudin a millorar contínuament d’acord amb la nostra missió, perseguint la nostra visió i respectant els nostres valors.

 

MISSIÓ VISIÓ I VALORS

La missió del CDIAP DAPSI Sant Cugat és contribuir a fer un món millor que faciliti el creixement integral i harmònic de tots els infants.

La visió del centre es basa en esdevenir centre de referència en l’atenció a la petita infància, consolidat en el territori de Sant Cugat del Vallès; generar nous projectes preventius, terapèutics i formatius en l’àmbit de l’atenció a la infància i la comunitat, així com participar en activitats de recerca i investigació.

Els nostres valors són:

  • Empatia i sensibilitat amb les necessitats dels nens, les famílies i l’entorn. Mirada positiva cap a la infància i de la seva alta capacitat de recuperabilitat.
  • Igualtat entre totes les persones independentment del seu origen, posició social, gènere. Respecte, actitud lliure de judici.
  • Posar al centre les necessitats de les persones, tant de les usuàries i col·laboradores, com de les persones treballadores.
  • Flexibilitat entesa com a capacitat d’adaptació a les necessitats del centre i dels nens i circumstàncies.
  • Professionalitat, rigor, expertesa.
  • Innovació i actualització constant. Identificar i encarar noves necessitats emergents, acompanyant i donant resposta a les persones.
  • Implicació, participació i proactivitat.
  • Treball cooperatiu des del respecte, la igualtat i la influència mútua.
  • Arrelament i aliança en el territori.
  • Responsabilitat i compromís social. Ser respectuosos amb el medi ambient.

Aquest camí, ens porta a la nostra visió, sota la qual, volem arribar a disposar d’un equip cohesionat i ser el centre de referència en petita infància de la zona.

Amb el suport tècnic de:

 

Data d’actualització: 17/03/2024
Revisió 14